2021

 • De wens om weer opnieuw hanging- baskets op te hangen in de wijk hebben we kunnen laten uitvoeren. We hebben gekozen voor dezelfde locaties, deels om praktische redenen, maar ook omdat dit de plekken zijn waar de meeste bewoners er van kunnen genieten.
 • In het voorjaar is het parkeiland opnieuw ingericht aan de hand van het ontwerp dat de wijkraad gemaakt heeft met advies van ontwerpbureau Linksboven. De uitvoering hiervan was in handen van de gemeente Zaltbommel. Op 9 juli is de officiële (her)opening uit gevoerd door de gebiedswethouder samen met de twee wijkbewoonster die met brief aan de burgemeester de eigenlijke aanzet tot het plan hebben gegeven. We hebben de officiële heropening gevierd met diverse sport en spelactiviteiten op en om het parkeiland. Bij de organisatie hebben we hulp gehad van de buurtsportcoach en team Spel& van Welzijn Bommelerwaard.
 • Van de restanten van de omgezaagde notenboom op het parkeiland hebben we een houtsculptuur laten maken door houtkunstenaar Dirk Reinders. De grote snoek heeft zijn plaats gevonden op de plaats waar voorheen de boom stond.
 • De overlast van ganzen op en om het parkeiland heeft onze aandacht en we blijven hierover met de gemeente in overleg.
 • Voor de veiligheid in de wijk hebben we besloten om weer bij te dragen aan het onderhoudscontract van een AED-apparaat in de wijk. Volgens de website HartslagNu zijn er in de wijk en directe omgeving voldoende apparaten beschikbaar.
 • We hebben de gemeente gewezen op de slechte staat van bouwstraten, met name de Fiep Westendorplaan.
 • Via de gebiedsregisseur worden we betrokken bij vragen vanuit de wijk over parkeer- en hondenpoepoverlast.
 • Om aandacht te vragen voor het schoonhouden van de wijk hebben wij meegedaan aan de Landelijke Opschoondag op 20 maart en WorldCleanup Day op 18 september.
 • Op 11 november hebben we Sint Maarten gevierd in de wijk. Door ons enkel te richten op kinderen kon deze activiteit dit jaar toch doorgaan. De lampionnenoptocht trok veel belangstelling en we kijken terug op een gezellige ontvangst van Sint Maarten op het Heer Balderikplein.
 • De wijkraad heeft maandelijks vergaderd. We hebben gebruik kunnen maken van vergaderruimtes in het gemeentekantoor bij Welzijn Bommelerwaard en verder hebben we digitaal vergaderd. ​
 • Vanwege verhuizing uit de wijk hebben we afscheid genomen van een van de bestuursleden. Door het toetreden van twee nieuwe bestuursleden bestaat de wijkraad nu uit zes personen.

2020

 • De leden van de wijkraad hebben huis aan huis kerstkaarten verspreid met hierin een enquête om de wensen te inventariseren op het gebied van leefbaarheid in de wijk.
 • De wens om weer opnieuw hanging- baskets op te hangen in de wijk hebben we kunnen laten uitvoeren. We hebben gekozen voor dezelfde locaties, deels om praktische redenen, maar ook omdat dit de plekken zijn waar de meeste bewoners er van kunnen genieten.
 • Veruit de meeste vragen en wensen uit de enquête hadden betrekking op het parkeiland. We hebben met advies van ontwerpbureau Linksboven een ontwerp gemaakt voor het zuidelijke deel van het parkeiland. Dit plan is voorgelegd aan de gemeente Zaltbommel.
 • Na overleg met de afdeling groen van de gemeente hebben we ook het middendeel aan het parkeiland bij het plan betrokken. Dit plan is voorgelegd aan de wijkbewoners. Het organiseren van een informatiebijeenkomst was vanwege coronamaatregelen niet mogelijk en wij hebben het draagvlak daarom grotendeels via social media getest. De reacties waren enthousiast en we hopen dat het plan in het voorjaar 2021 kan worden uitgevoerd.
 • Gedurende het jaar werd duidelijk dat de aanwezigheid van de ganzen op en om het parkeiland overlast begon te geven en dit hebben we meegenomen in de gesprekken met de gemeente.
 • Er waren diverse verzoeken voor meer groen in de vorm van bloeiende bloemen. We hebben onderzocht of het mogelijk was om zomerbloemen te zaaien en voorjaarsbollen te planten. Dat is dit jaar niet gelukt maar we nemen deze wens mee naar volgend jaar. We hebben hiervoor in het bijzonder gekeken naar de entree van de wijk vanaf Hogeweg/Esso. De gemeente heeft inmiddels een prachtig plan gemaakt voor het groen aan de buitenzijde van de wijk.
 • Met betrekking tot de verkeerssituatie bij de Portage hebben we vragen aan de gemeente gesteld met betrekking tot het ontbreken van een veilige oversteekplaats naar het gezondheidscentrum.
 • We hebben de gemeente advies gegeven voor enkele straatnamen, in de omgeving van de sporthal en in de buurt van het nieuw te bouwen gezondheidscentrum.
 • Helaas gingen activiteiten die we gepland hadden niet door vanwege de coronaregels. We hadden mee willen doen aan de landelijke opschoondag in het voorjaar en Clean-up day. Ook het Sint Maartensfeest hebben we dit jaar niet kunnen vieren in de wijk.
 • De wijkraad heeft maandelijks vergaderd, vanwege de coronamaatregelen kon dit nu niet bij een van de wijkraadsleden thuis plaatsvinden. We hebben enkele keren gebruik gemaakt van een vergaderruimte in het gemeentekantoor en verder hebben we digitaal vergaderd.
 • Vanwege verhuizing uit de wijk hebben we afscheid genomen van een van de bestuursleden en we zoeken hiervoor nog een vervanger.