Waar staat Wijkraad De Waluwe voor in 2022:

Wijkraad De Waluwe
Een platform dat bewoners en gemeente dichter verbindt.


Wijkraad de Waluwe heeft als doel het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk door bij te dragen aan een sociale, prettige en veilige woonomgeving. We zijn er niet voor individuele zaken.

Dit doen we door:

a. Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over de leefbaarheid in dewijk. We signaleren vragen/problemen die spelen in de wijk en denken mee met de gemeente over oplossingen.

b. Te functioneren als klankbord tussen wijk en gemeente.

c. Het onderhouden van contacten met bestuurlijke- en maatschappelijke instanties die betrokken zijn bij de wijk en met de omliggende wijkraden. We informeren bewoners zoveel mogelijk over relevante ontwikkelingen/besluiten die betrekking hebben op de leefbaarheid in de wijk.

d. Het ingang zetten van activiteiten die de bijdragen aan de veiligheid, leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk. Met name door mogelijkheden te creëren

waarin wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen.

e. Steunen en stimuleren van initiatieven van wijkbewoners die passen bij de doelstelling van de wijkraad.

f. Het – zij het op termijn- ontwikkelen en uitvoeren van wijkplannen. Voortgekomen uit inventarisatie van wensen van bewoners en onderzoek naar draagvlak. De doelen in het wijkplan proberen we te (laten) realiseren. Eventueel met inzet van de aan ons toegewezen budgetten.


Voor individuele vragen en problemen kunt u terecht bij de volgende instanties:

 • Bij problemen met de buren:
  – Burenhulp van Elk Welzijn, telefoon 0345-225000 of mail naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl
 • Vragen op het gebied van veiligheid en de openbare orde:
  – Politie Zaltbommel, team de Waarden te bereiken op 0900-8844; wijkagent Joey van Lith.

 • Meldingen om de omgeving schoon, heel en veilig te houden:
  – Via de Buitenbeter app te downloaden via de Google Play Store of de Itunes App Store.
  – Telefonisch via 14 0418, buiten kantoortijden krijgt u een voice mail en helpen we verder bij een spoedeisende melding.
  – Via de website van de gemeente www.zaltbommel.nl en klik op Melding doen.

 • Algemene vragen of suggesties voor de gemeente Zaltbommel:
  – Gebiedsregisseur Jos Meerssman, telefoon 14 0418 of mail naar ameerssman@zaltbommel.nl

 • Vragen over huurwoningen
  – BazaltWonen, telefoon 088 5204000 of mail naar info@bazaltwonen.nl

 • Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving en wilt u hier met iemand over praten?
  – Meldpunt Zorgwekkend Gedrag, telefoon 0800 – 1205. Zij verbinden u door met het meldpunt in onze regio.


Bronnen/Uitgangspunten:

Statuten Wijkraad de Waluwe: bij oprichting 2014

1. Stichting heeft als doel:

a. het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk De Waluwe te Zaltbommel,

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op te treden als wijkvertegenwoordiging voor de inwoners van de wijk De Waluwe te Zaltbommel en te bevorderen dat tussen de gemeenten en haar inwoners een overleg- en adviesstructuur wordt gerealiseerd waarbij het doel van de stichting zo optimaal

mogelijk wordt nagestreefd. Meer in het bijzonder zal de stichting trachten haar doel te bereiken door:

a. het gevraagd en ongevraagd advies geven over de leefomgeving aan betrokken partners zoals gemeente, Stichting Woonlinie, politie en andere

bestuurlijke instanties,

b. het functioneren als klankbord voor gemeente en andere maatschappelijke partners,

c. de samenwerking in de wijk organiseren en hierover gezamenlijke afspraken maken,

d. inwoners te motiveren en te enthousiasmeren zich in te zetten voor de eigen woon- en leefomgeving,

e. de – zij het op termijn- ontwikkelen en uitvoeren van wijkplannen.